Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą SEC NEWGATE CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmiescie 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879140, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213918339 REGON: 387909319, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą SEC NEWGATE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowinskiej 22/14b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657315, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 5213762765 REGON: 366287430 o kapitale zakładowym 10.000,00 zł („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 30 stycznia 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. art. 500 § 2 § 2 i  z indeksem 1 k.s.h. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 500 § 2 § 2 i  z indeksem 1 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników  na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.