Kluczowe wnioski z ESG Monitor:

Rosnące koszty życia, ustabilizowanie gospodarki i zabezpieczenie cen energii na liście priorytetów naszego kraju.

Polscy respondenci, którzy wzięli udział w globalnym badaniu SEC Newgate ESG Monitor jako najważniejsze dzisiaj sprawy dla naszego kraju wskazują: rosnące koszty życia (41%), wzmocnienie gospodarki (33%) oraz zabezpieczenie cen dostaw energii i paliw (32%). Jednocześnie, 82 proc. polskich respondentów uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. 

SEC Newgate ESG Monitor to globalne badanie przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów. Jego celem jest monitorowanie świadomości i zainteresowania kwestiami ESG. Tegoroczne wyniki tego badania, które po raz pierwszy objęły także Polskę, potwierdzają obawy związane z wojną na Ukrainie, skutkami pandemii, rosnącymi cenami energii, dużym skokiem inflacji.

Wśród trzech najważniejszych priorytetów dla przyszłości Polski, ankietowali wskazują: konieczność zajęcia się rosnącymi kosztami życia, potrzebę wzmocnienia ich gospodarki oraz potrzebę zabezpieczenia cen dostaw energii i paliw oraz zapewnienie dla wszystkich odpowiedniej opieki zdrowotnej. Zapytani o kwestie, które są dzisiaj najważniejsze dla naszego kraju, polscy respondenci wymieniali w dalszej kolejności: poprawę płac i warunków dla pracowników (26%), zapewnienie bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw żywności (18%), poprawę zdolności obronnych naszego kraju (17%), przejście na odnawialne/czyste źródła energii (14 %), zarządzanie skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej (13%), zdecydowane działania na rzecz zmian klimatycznych (11%). 

Jednocześnie Polacy uważają, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku – tego zdania jest 82% ankietowanych i jest to najwyższy, negatywny wynik wśród wszystkich państw! SEC Newgate ESG Monitor pokazuje, że w Polsce, mniej niż co piąty uczestnik (18%) czuje, że jego kraj zmierza we właściwym kierunku. To znacznie poniżej średniej światowej, gdzie blisko połowa (46%) uważała, że sprawy w jego kraju zmierzają w dobrym kierunku.

W odpowiedziach na pytanie otwarte dotyczące jednej kwestii ESG, która zdaniem respondentów jest najważniejsza dla firm w Polsce, ochrona środowiska była wyraźnym liderem. W Polsce ochrona środowiska (34%) była zdecydowanie najważniejszą kwestią, a następnie prawa pracownicze (10%) i problemy społeczne (6%). Polacy wolą także, by ciężar działań ESG spoczywał na korporacjach. Ankietowani uważają, że dużo ważniejsze jest działanie firm na rzecz ESG niż ich osobiste działanie, które przekłada się na decyzje zakupowe.

 • Znaczenie firm podejmujących działania w kwestiach ESG – średnia dla Polski to 7,5 na w skali 1–10, gdzie 10 znaczy ‘ekstremalnie ważne’.
 • Znaczenie kwestii ESG w codziennych decyzjach zakupowych konsumentów (średnia dla Polski to 5,9 w skali 1-10).
 • Oba te wyniki były niższe niż w innych krajach!

Polacy najniżej ze wszystkich nacji oceniają firmy – zarówno te duże, jak i te małe. Polscy respondenci ESG Monitor przyznali najniższe noty ze wszystkich badanych nacji zarówno dużym firmom (5,5 w skali 1-10) oraz małym przedsiębiorstwom (5,1 w skali 1-10). Zupełnie odwrotnie, uczestnicy badania ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich najwyżej ocenili zarówno małe, jak i duże firmy. Co ciekawe, ankietowani ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Singapuru przyznali, że bardziej w kontekście ESG cenią firmy duże niż małe. Z kolei mieszkańcy USA, Australii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii przyznali znacznie wyższe oceny mniejszym przedsiębiorcom niż wielkim korporacjom.

W Polsce  zainteresowanie tematyką ESG nadal jest umiarkowane (6 w skali 1 – 10), na pewno niższe w porównaniu ze średnią światową (6,5). Zainteresowanie poszczególnymi filarami ESG było wyższe niż ogólne zainteresowanie, przy czym kwestie społeczne otrzymały najwyższe oceny (średnia ocena 7,4), a następnie środowiskowe (7,2) i zagadnienia związane z zarządzaniem (6.5).

Kluczowe wnioski z badań przeprowadzonych w 12 wiodących gospodarkach są następujące:

 • Pomimo ekonomicznych i geopolitycznych wstrząsów ostatnich 12 miesięcy, globalnie społeczeństwa nadal zdecydowanie oczekują działań w zakresie ESG.
 • Podobnie jak w zeszłym roku, badanie pokazało znaczną zbieżność opinii wśród istotnie różniących się od siebie społeczeństw a obywatele badanych krajów uważają za istotne wartości ESG oraz wpisanie ich w priorytety i działania korporacji i rządów.
 • W rzeczywistości post-pandemicznej kluczowe znaczenie mają już nie kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego, ale koszty życia.
 • Ochrona środowiska ma wielki wpływ na postrzeganie wyników spółek w zakresie ESG, kwestie społeczne i zarządzania również były wymienianie wysoko.
 • Zaufanie i przejrzystość pozostają ważnymi kwestiami. Opinia publiczna jest podejrzliwa co do uczciwości firm i rządów.
 • Znaczna większość respondentów domaga się większej liczby publicznych źródeł informacji o wynikach ESG, aby pomóc w wyborze konsumentom. Z drugiej strony jednak obywatele wykazują zaskakującą gotowość do wybaczania organizacjom, które przyznają się do błędów i zobowiązują się do lepszego działania.
 • Większość konsumentów nadal uważa, że koszty wdrażania ESG powinny ponosić rządy i korporacje. Mimo to znaczna część z nich byłaby gotowa, przynajmniej deklaratywnie, osobiście płacić nieco więcej za usługi i produkty firm, które mają lepsze wyniki w zakresie ESG.
 • Wyniki ESG Monitora pokazują, że grunt, na którym liderzy korporacyjni i polityczni ustalają swój stosunek do ESG powinien się zmienić, aby odzwierciedlać poglądy obywateli.
 • Fundamenty, na których liderzy korporacyjni i polityczni poruszają się w kwestiach ESG powinny zostać zredefiniowane tak, by lepiej odzwierciedlać poglądy społeczeństwa.
Zofia Bugajna-Kasdepke
Relacja Agaty Nowotnik i Szymona Dziewięckiego
16 lipca 2024
Opinia Agaty Rychlik, Creative Director SEC Newgate CEE
4 czerwca 2024